: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
GH basal
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
سوماتوتروپين/hGH/GH/Growth Hormone