: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
GH basal
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
سوماتوتروپين/hGH/GH/Growth Hormone