: امروز : دوشنبه ، 04 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
GH basal
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
سوماتوتروپين/hGH/GH/Growth Hormone