: امروز : جمعه ، 24 آبان 1398 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/31 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori Ag (stool)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/31 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBeAb

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Copper 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Osteocalcin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

اطلاعیه ( 1398/04/13 )

تصحیح و یکسان سازی نام نمونه های آزمایشگاهی

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG-T

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG-2

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش U.Aldosterone 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobuline ( Random urine)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CEA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RF