: امروز : دوشنبه ، 10 آذر 1399 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/31 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBeAb

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Copper 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Osteocalcin

اطلاعیه ( 1398/04/13 )

تصحیح و یکسان سازی نام نمونه های آزمایشگاهی

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG-T

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG-2

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش U.Aldosterone 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobuline ( Random urine)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CEA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/04/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RF