: امروز : یکشنبه ، 28 شهریور 1400 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calcitonin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش APCR-Leiden

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipid Ab IgG,IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Tacrolimus

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1 - ( کیت IDS )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Islet cell Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IL-6

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Prolactin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CEA

اطلاعیه ( 1400/05/09 )

اطلاعیه نمونه‌های پاتولوژی

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Amylase serum

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Amylase 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Russell(DRVVT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Amylase ( Random ) (2 hrs)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌ HBcAb (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(Total Ab)

آزمایش جدید ( 1400/05/05 )

بررسی ایمنی سلولی پس از تزریق واکسن کووید 19

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Prolactin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HTLV Ab (1+2)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Protein C

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/05/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G