: امروز : جمعه ، 04 مهر 1399 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش DHEA SO4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Islet cell Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش DHEA SO4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBeAb

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

اطلاعیه ( 1398/05/07 )

عدم نیاز تاریکی جهت Vitamin B12 و LDL cholestrol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 25-1(OH)Vitamin D

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Acid phosphatase Prostatic,Total

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/05 )

تغییر قیمت Jak-2 mutation(Exon 12)

اطلاعیه ( 1398/05/01 )

مدت زمان نگهداری مستدات آزمایشگاه ارجاع دهنده

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Oxalate 24 hrs