: امروز : جمعه ، 29 شهریور 1398 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش DHEA SO4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Acid phosphatase Prostatic,Total

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Brucella (IgG,IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Islet cell Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipoprotein a

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Roma index

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Human epididymis protein 4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/14 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش DHEA SO4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBeAb

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

اطلاعیه ( 1398/05/07 )

عدم نیاز تاریکی جهت Vitamin B12 و LDL cholestrol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 25-1(OH)Vitamin D

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Acid phosphatase Prostatic,Total

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/05 )

تغییر قیمت Jak-2 mutation(Exon 12)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori (IgM)

اطلاعیه ( 1398/05/01 )

مدت زمان نگهداری مستدات آزمایشگاه ارجاع دهنده

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Oxalate 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/05/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )