: امروز : سه شنبه ، 07 آذر 1402 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/31 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/31 )

پایداری و زمان نمونه گیری تا زمان انجام درمورد آزمایش های فلوسیتومتری،NBTوDHR

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/31 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/31 )

آزمایش های انعقادی

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/30 )

جدیدترین اصلاحیه هزینه تست بخش مولکولی (برابرسازی قیمت های ردیف37تا47 قارچ وPCR)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/29 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش Russell(DRVVT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alkaline phosphatase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Magnesium

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Intrinsic Factor

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBeAb

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/19 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش PTH (intact)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Serotonin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab (1+2)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشHIV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBsAg

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HCV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشHIV Ab 1+2 (CSF)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV P24 Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone upright,supine

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/17 )

تغيير زمان انجام آزمايش متانفرين و نورمتانفرين

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشChlamydia T.Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش APCR ( Leiden Factor )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FTI

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Leptin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش T3 Resin Uptake

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Chromogranin A

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti jo-1 Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ferritin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti RNP Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/10 )

درصد تخفیف متانفرین و نورمتانفرین ادرار24ساعته

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Protein

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SCL-70 Ab (Topoisomerase)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti streptolysin O

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Sm Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBsAg

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBeAb

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 15-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش DHEA SO4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ferritin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Apolipoprotein A1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FTA Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/05/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)