: امروز : پنج شنبه ، 10 اسفند 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

بهمن
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغيير تاريخ انجام TNF-a

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

دسترسی سریعتر آزمایشگاه ها با بخش ارسالی

برنامه انجام EPO

٢١

آبان
1402

برنامه انجام EPO

روزهای انجام تست EPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

آبان
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

نمونه موردنیاز تست Heparine PF4 يا HIT

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

آبان
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

دسترسی سریع به اطلاعات تست ها در سایت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

آبان
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

روزهای انجام تست Islet cell

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

آبان
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

نمونه ارسالی برای تست Plasma Renin activity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

آبان
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغيير برنامه انجام آزمايش TSH receptor Ab،H.pylori IgG,IgA,IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار و مراجعین آزمایشگاه

٣٠

مهر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

مهر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

ادرار راندوم یا 24ساعته

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

مهر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

مهر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

مهر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

نمونه گیری کلسیم یونیزه

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٨

مهر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

آزمایش جدید(Chlamydia pneumoniae Ab(IgG, IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

مهر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

محیط ارسالی برای آزمایش کاریوتایپ مغزاستخوان

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

لوله انتخابی برای نمونه سرم و پلاسما

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

روزهای انجام تست اپي نفرين و نور اپي نفرين ادرار

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

مرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

پایداری و زمان نمونه گیری تا زمان انجام درمورد آزمایش های فلوسیتومتری،NBTوDHR

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

مرداد
1402