: امروز : دوشنبه ، 03 اردیبهشت 1403 ساعت
Nobat
 
پرسشنامه استخدام شماره :
تاریخ :     
نام و نام خانوادگی:   نام پدر:   شماره شناسنامه:  
تاریخ تولد:   محل تولد:   کد ملی:  
مشخصات عمومی
وضعیت تاهل و تکفل:
تعداد فرزندان:   نفر
نام و نام خانوادگی همسر:   شغل همسر:   وضعیت نظام وظیفه:  
نشانی منزل:  
E mail:   تلفن:   موبایل:  
تحصیلات
مدارک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلی تاریخ اتمام تحصیل
       
           
           
سوابق کاری
نام موسسه/شرکت پست سازمانی تاریخ شروع تاریخ پایان علت ترک
         
              
              
دوره های آموزشی
نام موسسه آموزشی عنوان دوره آموزشی تاریخ دوره کل زمان دوره
           
           
           
آشنایی به زبان خارجی
زبان های خارجی که به آنها آشنایی دارید را ذکر کنید :  
آشنایی به نرم افزار
نرم افزارهای کامپیوتری که با آنها آشنایی دارید را با ذکر میزان تسلط نام ببرید :  
اطلاعات شخصی
آیا در حال حاضر شاغل هستید؟
آیا به محل کار قبلی تعهد خدمتی دارید؟
آیا برای ضمانت میتوانید سفته یا چک ارائه دهید ؟
آیا سابقه واکسیناسیون دارید ؟  
آیا سابقه بیمه تامین اجتماعی دارید؟
چند سال:   آیا سابقه بیماری خاصی دارید ؟
نام دو نفر را که شما را بشناسند (به غیر از بستگان) ذکر نمایید:
نام و نام خانوادگی:   نسبت:   محل کار:   تلفن تماس:  
نام و نام خانوادگی:   نسبت:   محل کار:   تلفن تماس:  
نوبت کاری مورد تقاضا( به ترتیب اولویت) :   حقوق پیشنهادی:
چه توانایی های و مهارت های فردی دیگری دارید؟   از چه زمانی آمادگی همکاری دارید ؟
اینجانب گواهی می نمایم که کلیه اطلاعات داده شده در این پرسشنامه درست و صحیح است و تمامی عواقب ناشی از نادرستی اطلاعات را شخصا می پذیرم و بدینوسیله درخواست خود را جهت استخدام اعلام میدارم.