: امروز : جمعه ، 04 بهمن 1398 ساعت
 
پرسشنامه استخدام شماره :
تاریخ :     
نام و نام خانوادگی:   نام پدر:   شماره شناسنامه:  
تاریخ تولد:   محل تولد:   کد ملی:  
مشخصات عمومی
وضعیت تاهل و تکفل:
تعداد فرزندان:   نفر
نام و نام خانوادگی همسر:   شغل همسر:  
نشانی منزل:  
کد پستی:   تلفن:   موبایل:  
تحصیلات
مدارک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلی تاریخ اتمام تحصیل تاریخ اخذ مدرک
         
              
              
سوابق کاری
نام موسسه/شرکت پست سازمانی تاریخ شروع تاریخ پایان علت ترک
         
              
              
دوره های آموزشی
نام موسسه آموزشی عنوان دوره آموزشی تاریخ دوره کل زمان دوره
           
           
           
آشنایی به زبان خارجی
زبان های خارجی که به آنها آشنایی دارید را ذکر کنید :  
آشنایی به نرم افزار
نرم افزارهای کامپیوتری که با آنها آشنایی دارید را با ذکر میزان تسلط نام ببرید :  
اطلاعات شخصی
آیا در حال حاضر شاغل هستید؟
آیا به محل کار قبلی تعهد خدمتی دارید؟
آیا سابقه بیمه تامین اجتماعی دارید؟
چند سال:  
نام دو نفر را که شما را بشناسند (به غیر از بستگان) ذکر نمایید:
نام و نام خانوادگی:   نسبت:   محل کار:   تلفن تماس:  
نام و نام خانوادگی:   نسبت:   محل کار:   تلفن تماس:  
زمان مورد تقاضای کار:   حقوق پیشنهادی: علاقه مندی کاری در آزمایشگاه:  
توانایی فردی: