: امروز : جمعه ، 02 آبان 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

مهر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت آزمایش Cell Free DNA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه آزمایش Adams 13 Ab, Activity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تخفیف آزمایش کاریوتایپ خون محیطی و مایع آمنیوتیک

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت آزمایش Cell Free DNA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت آزمایش Cell Free DNA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

تیر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

تیر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر درصد تخفیف برخی آزمایش‌ها

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

تیر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت آزمایش Cell Free DNA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

تیر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

ویرایش جدید هزینه آزمایش های خارج از تعرفه 1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

خرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

قیمت لام و بلوک پاتولوژی در سال 99

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

خرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه آزمایش های خارج از تعرفه 1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت برخی آزمایش‌های متابولیک

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

نامه اطلاعیه‌ی نمونه‌های IHC و مشاوره

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تعرفه خدمات آزمایشگاه تشخیص پزشکی 1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت Vancomycin و Ca(Ionized)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر تخفیف B.a.a.ch , U.a.a.ch ( HPLC )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت و درصد تخفیف برخی از آزمایش‌ها

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٨

مهر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

مهر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

مهر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت Anti Neuronal Ab (autoimmne encephalitis)