: امروز : جمعه ، 29 شهریور 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت Jak-2 mutation(Exon 12)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

خرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

ویرایش جدید هزینه آزمایش های خارج از تعرفه 1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه آزمایش های خارج از تعرفه 1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

قیمت لام و بلوک پاتولوژی در سال 98

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

فروردین
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تعرفه خدمات آزمایشگاه تشخیص پزشکی 1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت Adams 13 Ab و Adams 13 Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه جدید آزمایش‌های متابولیک و ...

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه کارت و کپسول UBT

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت Urine organic acid و Orotic acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

مهر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

مهر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت Lactoferrin (stool)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

مهر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت تستهای متابولیک

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

شهریور
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

شهریور
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

اطلاعیه قیمت HPV-Genotyping

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

تیر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت آزمایش Cell Free DNA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

تیر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه کارت و کپسول UBT