: امروز : پنج شنبه ، 10 اسفند 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٠

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٠

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroid Microsomal Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٩

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti Endomysial Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٩

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free BhCG

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٩

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٩

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PAPP-A

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٩

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٩

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP High Sensitive

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٩

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشHBSAg

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBeAg

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٧

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti mullerian hormone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti Phospholipid Ab (IgM)(screening)