: امروز : پنج شنبه ، 22 آذر 1397 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free BhCG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PAPP-A

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PTH

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free BhCG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PAPP-A

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PTH

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBsAg

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab (IgA , IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

آذر
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )