: امروز : جمعه ، 04 مهر 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

مهر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش D-dimer

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Ceruloplasmin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C1 inhibitor

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش U.Aldosterone 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipase

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Human epididymis protein 4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Roma index

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (Total: IgG/M/A)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

شهریور
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori Ag (stool)