: امروز : جمعه ، 11 فروردین 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٨

فروردین
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

فروردین
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

فروردین
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

فروردین
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP High Sensitive

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

فروردین
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAPCR ( Leiden Factor )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

فروردین
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

فروردین
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab(IgG) Avidity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

فروردین
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Von Willebrand Factor Ag ( VWF Ag)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

فروردین
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(Total Ab)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

فروردین
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SCL-70 Ab (Topoisomerase)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

فروردین
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone upright,supine

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش U.Aldosterone 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti GAD 65(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV P24 Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab (1+2)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab