: امروز : پنج شنبه ، 02 بهمن 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

بهمن
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin ( Random urine)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

بهمن
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

بهمن
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

بهمن
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti GAD Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1 - ( کیت IDS )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti RNP Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free BhCG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PAPP-A

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(Total Ab)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG , BhCG-T , BhCG-2

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Brucella (IgG)