: امروز : دوشنبه ، 04 شهریور 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone upright,supine

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش U.Aldosterone 24 hrs

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش DHEA SO4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Acid phosphatase Prostatic,Total

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Apolipoprotein B

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Apolipoprotein A1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Brucella (IgG,IgM)