: امروز : دوشنبه ، 24 مرداد 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌ HBcAb (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SCL-70 Ab (Topoisomerase)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش LH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CPK Total

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشTIBC

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Renin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشHBcAb (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti jo-1 Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cystatin C

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌های Anti Desmoglein-1,3