: امروز : یکشنبه ، 28 شهریور 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triglycerides

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Chlamydia G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ferritin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌ HBcAb (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Leptin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Sm Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Centromer Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab(IgG) Avidity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IL-6

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

شهریور
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)