: امروز : دوشنبه ، 07 بهمن 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgE

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Carbamazepin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Phenobarbital

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Brucella (IgG,IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Valporate Na

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Islet cell Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Valporate Na

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

مقادیر طبیعی آزمایش IgE

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab G,M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش Russell(DRVVT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG , BhCG-T , BhCG-2

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ethanol