: امروز : سه شنبه ، 04 تیر 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBeAb

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CEA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG,IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RF

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

خرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

خرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

خرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

خرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HCV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

خرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CEA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

خرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

خرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

خرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

خرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

خرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

خرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G