: امروز : پنج شنبه ، 21 آذر 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PAPP-A

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroid Microsomal Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Tetanus Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Diphtheria Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab(IgG) Avidity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Centromer Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش(intact) PTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RBC Folate

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش Parvovirus (B19)Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Diphtheria Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori Ag (stool)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Tetanus Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4