: امروز : یکشنبه ، 03 بهمن 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

بهمن
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG , BhCG-T , BhCG-2

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IL-6

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SCL-70 Ab (Topoisomerase)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab(IgG) Avidity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3