: امروز : دوشنبه ، 02 اردیبهشت 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

فروردین
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

فروردین
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

فروردین
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

فروردین
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

فروردین
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

فروردین
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش APCR-Leiden

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

فروردین
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C1 inhibitor

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

فروردین
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori Ag (stool)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

فروردین
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Diphtheria Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

فروردین
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Inhibin A

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

فروردین
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش IgG CSF

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

فروردین
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

فروردین
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Human epididymis protein 4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

فروردین
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

فروردین
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ammonia

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Inhibin A

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgM)