: امروز : یکشنبه ، 27 آبان 1397 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Hb A1c

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alpha Fetoprotein

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Islet cell Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SHBG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free BhCG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PAPP-A

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgA , IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Pro BNP(NT)

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Plasma Lactate

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CSF lactate

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Human epididymis protein 4