: امروز : دوشنبه ، 10 آذر 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

آذر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Urea

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

آذر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1 - ( کیت IDS )

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

آذر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

آذر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

مقادیر طبیعی آزمایش CPK MB

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

آذر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alkaline phosphatase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٨

آذر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgE

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

آذر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Ceruloplasmin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

آذر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

آذر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Hb A1c

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

آذر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Brucella (IgG,IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

آذر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cyclosporine

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

آذر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

آذر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Ceruloplasmin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

آذر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (Total: IgG/M/A)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

آذر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش D-dimer(Quantitative)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

آذر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG,IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

آبان
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HCV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

آبان
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

آبان
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B-cross laps

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

آبان
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Osteocalcin