: امروز : چهارشنبه ، 26 دی 1397 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش M2 PK

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alpha Fetoprotein

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free BhCG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PAPP-A

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش APCR-Leiden

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgE

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Hb A1c

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 19-9

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PTH

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Tacrolimus

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone upright,supine