: امروز : یکشنبه ، 10 فروردین 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( 24 hrs )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroid Microsomal Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( Random )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C4

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP High Sensitive

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroid Microsomal Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Ceruloplasmin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

اسفند
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3