: امروز : دوشنبه ، 03 اردیبهشت 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٣

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٣

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٢

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٢

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroid Microsomal Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroid Microsomal Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٣٠

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٩

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٨

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٨

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٦

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٦

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroid Microsomal Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٥

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free BhCG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٥

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PAPP-A