: امروز : چهارشنبه ، 29 اسفند 1397 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ammonia

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش IgG CSF

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Inhibin A

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG-T

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG-2

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG , BhCG-T , BhCG-2

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 19-9

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aspergillus IgM,IgG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Tetanus Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Human epididymis protein 4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin