: امروز : شنبه ، 09 مرداد 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

مرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Amylase 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

مرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Russell(DRVVT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

مرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Amylase serum

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

مرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Amylase ( Random ) (2 hrs)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

مرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(Total Ab)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

مرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌ HBcAb (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

مرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Prolactin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

مرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

مرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

مرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

مرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

مرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

مرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HTLV Ab (1+2)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

مرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Protein C

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

مرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

مرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

مرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

تیر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

تیر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش D-dimer(Quantitative)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

تیر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )