: امروز : شنبه ، 11 تیر 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( Random )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( 24 hrs )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti Cardiolipin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Acetylcholine Receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

تیر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

خرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

خرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

خرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

خرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

خرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

خرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

خرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

خرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

خرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

خرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab