: امروز : چهارشنبه ، 14 خرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

خرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

خرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CPK Total

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

خرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Sm Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

خرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

خرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP quantitative

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

خرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

خرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Ceruloplasmin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipase A2 receptor

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipid Ab IgG,IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Free cortisol 24hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Renin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Haptoglobin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG)