: امروز : جمعه ، 04 بهمن 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Islet cell Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Valporate Na

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

مقادیر طبیعی آزمایش IgE

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab G,M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش Russell(DRVVT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG , BhCG-T , BhCG-2

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ethanol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش APCR-Leiden

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgE

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 19-9

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG, IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Brucella (IgG,IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Borrelia Burgdorferi Ab (IgM,IgG) (Lyme-M,G)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

ویرایش جدید (2019) مقادیر مرجع Blood Amino Acid Chromatography