: امروز : سه شنبه ، 25 تیر 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Copper 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش DHEA SO4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Osteocalcin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG , BhCG-T , BhCG-2

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG-T

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG-2

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش U.Aldosterone 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobuline ( Random urine)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

تیر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3