: امروز : جمعه ، 29 شهریور 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Roma index

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Human epididymis protein 4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1 (کیت Siemens )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldolase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش Russell(DRVVT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG , BhCG-T , BhCG-2

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ammonia

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش APTT-LA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش Russell(DRVVT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ASCA (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Apolipoprotein B

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Apolipoprotein A1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG,IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش D-dimer

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgM)