: امروز : جمعه ، 07 بهمن 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Renin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti Cardiolipin Ab(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipid Ab (IgG)(screening)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipid Ab (IgM)(screening)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab(IgG) Avidity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Measles Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Measles Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SHBG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RBC Folate

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

دی
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

دی
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشHBSAg

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

دی
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

دی
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone