: امروز : جمعه ، 17 مرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Hb A1c

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP-Q , CRP

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IL-6

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Hb A1c

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Chlamydia M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP-Q , CRP

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Chlamydia G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG , BhCG-T , BhCG-2

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alpha Fetoprotein

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( Random,24 hrs )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Thrombin III

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

تیر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

تیر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

تیر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

تیر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش D-dimer

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

تیر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IL-6

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

تیر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Human epididymis protein 4