: امروز : شنبه ، 04 خرداد 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

خرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori Ag (stool)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

خرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Human epididymis protein 4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

خرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HDV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

خرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HTLV Ab (1+2)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV P24 Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HCV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش APCR-Leiden

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( 24 hrs )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( Random )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thrombin Time

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ammonia

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ASCA (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgM)