: امروز : جمعه ، 24 آبان 1398 ساعت
 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PTH (intact)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( 24 hrs )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( Random )

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Centromer Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش(intact) PTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Brucella (IgG,IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌های Anti Desmoglein-1,3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Islet cell Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 242

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Tetanus Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ANA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

آبان
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)