: امروز : پنج شنبه ، 07 اسفند 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Tacrolimus

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triglycerides

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SGOT (AST)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SGPT (ALT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B-cross laps

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 19-9

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

بهمن
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 15-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

بهمن
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

بهمن
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

بهمن
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

بهمن
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calcitonin