: امروز : چهارشنبه ، 10 خرداد 1402 ساعت
  • 15-نمونه گیری نوزادان
  • 14- نمونه‌گیری در منزل
  • 13-ربات پشتیبانی ارسالی
  • 12-جوابدهی پاتوبیولوژی
  • 11جمعه ها تعطیل نیست
  • 10-ربات پشتیبانی
  • 7- ایمنی واکسن
  • 5- کووید19
  • 3- کووید پرواز


آخرین اخبار
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgG)ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPOادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

اصلاحیه هزینه تست خارج از تعرفه 1402ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

نام و هزینه پانل های مولکولی عفونیادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DGP Ab (IgG)ادامه مطلب

سازمان های طرف قرارداد