: امروز : چهارشنبه ، 25 تیر 1399 ساعت
  • نمونه‌گیری در منزل
    Image 4
  • تجهیزات
    Image 4
  • لوح کیفیت
    Image 4


آخرین اخبار
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectinادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Abادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌ HBcAb (Total: IgG/M/A)ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر درصد تخفیف برخی آزمایش‌هاادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Abادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgM)ادامه مطلب