: امروز : چهارشنبه ، 05 مهر 1402 ساعت
  • 15-نمونه گیری نوزادان
  • 14- نمونه‌گیری در منزل
  • 13-ربات پشتیبانی ارسالی
  • 12-جوابدهی پاتوبیولوژی
  • 11جمعه ها تعطیل نیست
  • 10-ربات پشتیبانی
  • 7- ایمنی واکسن
  • 5- کووید19
  • 3- کووید پرواز


آخرین اخبار
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

محیط ارسالی برای آزمایش کاریوتایپ مغزاستخوانادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ethanolادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesteroneادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تخفیف IGF1ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

لوله انتخابی برای نمونه سرم و پلاسماادامه مطلب

سازمان های طرف قرارداد