: امروز : یکشنبه ، 28 شهریور 1400 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/31 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin (fecal)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgA

آزمایش جدید ( 1400/03/25 )

انجام آزمایش Vitamin B6

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/25 )

هزینه آزمایش های خارج از تعرفه 1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ferritin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش D-dimer(Quantitative)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calcitonin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌های Anti Desmoglein-1,3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Acetylcholine Receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipase A2 receptor

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori Ag (stool)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1 ( کیت Diasorin )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Prolactin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Galactomannan

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori Ag (stool)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/05 )

15 درصد تخفبف برای آزمایش‌های بررسی ایجاد ایمنی تزریق واکسن

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/03/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab ( IgG )