: امروز : جمعه ، 29 شهریور 1398 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/28 )

ویرایش جدید هزینه آزمایش های خارج از تعرفه 1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HCV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CEA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Diphtheria Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HCV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Haptoglobin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Acetylcholine Receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Tacrolimus

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

اطلاعیه ( 1398/03/12 )

تشخیص انواع عفونت‌های قارچی

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Chlamydia M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti streptolysin O ( ASO )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HEV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HDV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HTLV Ab (1+2)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Human epididymis protein 4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/03/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori Ag (stool)