: امروز : چهارشنبه ، 29 اسفند 1397 ساعت
 
 
 

خسروشاهیبا سلام و احترام همکار گرامی با توجه به جمع اوری و ارسال نمونه های سیتولوژی منطقه قروه درجزین همدان توسط افراد سود جو به ان ازمایشگاه که مستندات ان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه درجزین و آزمایشگاه آتاطب موجود میباشد خواهشمند است با توجه به دستورالعمل ارجاع نمونه های سیتولوژی و پاتولوژی به شماره د400/27857 مورخه 22/10/1394 معاون درمان وزارت متبوع(به پیوست بخش نامه) (بند سه بخش نامه) با عنایت به فعالیت آزمایشگاه سیتوپاتولوژی اتا طب تشخیص قروه درجزین در منطقه قروه درجزین دستور فرمائید موضوع