: امروز : سه شنبه ، 07 آذر 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

آبان
1402

تغییر قیمت Anti Phospholipid Ab (IgG,IgM),Anti GAD,IL-6

٢١

آبان
1402

تغییر قیمت Anti Phospholipid Ab (IgG,IgM),Anti GAD,IL-6

قیمت تست هایAnti Phospholipid Ab (IgG,IgM),Anti GAD,IL-6

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

آبان
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تخفیف B2 Glycoprotein I Ab (IgG,IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

آبان
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر روش آزمایش مواد مخدر

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

مرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

جدیدترین اصلاحیه هزینه تست بخش مولکولی (برابرسازی قیمت های ردیف37تا47 قارچ وPCR)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

مرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

درصد تخفیف متانفرین و نورمتانفرین ادرار24ساعته

تغییر قیمت Sibling Test

٢٢

تیر
1402

تغییر قیمت Sibling Test

قیمت Sibling Test

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

جوابدهی و قیمت Anti phospholipid -IgG/IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

نام و هزینه پانل های مولکولی عفونی

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

اردیبهشت
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

قیمت لام و بلوک پاتولوژی در سال 1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

اردیبهشت
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه تست های Anti Cardiolipin Ab(IgG,IgM),Anti Phospholipid Ab (IgG,IgM) ,SSA ,SSB

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

اردیبهشت
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تعرفه بخش ژنتیک در سال 1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

اردیبهشت
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

اردیبهشت
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

فروردین
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

فروردین
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه تست های Stool Elastase , C1 inhibitor,TSH receptor Ab