: امروز : چهارشنبه ، 10 خرداد 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

اصلاحیه هزینه تست خارج از تعرفه 1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

نام و هزینه پانل های مولکولی عفونی

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

اردیبهشت
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

قیمت لام و بلوک پاتولوژی در سال 1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

اردیبهشت
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه تست خارج از تعرفه 1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

اردیبهشت
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه تست های Anti Cardiolipin Ab(IgG,IgM),Anti Phospholipid Ab (IgG,IgM) ,SSA ,SSB

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

اردیبهشت
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تعرفه بخش ژنتیک در سال 1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

اردیبهشت
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

اردیبهشت
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

فروردین
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

فروردین
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه تست های Stool Elastase , C1 inhibitor,TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت و تخفیف آزمایش HLA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

دی
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت آزمایش ژنتیک

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

دی
1401

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٠

دی
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

دی
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تخفیف آزمایشStool calprotectin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تخفیف آزمایش های Leptospira IgG/IgM, Serotonin, Inhibin B, Androstandiol Lactoferrin(stool),Glucuronide(3 alpha diol)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تخفیف آزمایش های Oxcarbamazepin,MSUD

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر تخفیف آزمایش های Gastrin,AEA-IgG,Acetylcholine Receptor Ab,Islet cell Ab,Myositis Ab panel,Anti Neuronal Ab(autoimmne encephalitis),Chlamydia T.Ab (IgG) ,Chlamydia T.Ab (IgM),NMO Ab(IgG)