: امروز : جمعه ، 16 خرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت برخی آزمایش‌های متابولیک

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

نامه اطلاعیه‌ی نمونه‌های IHC و مشاوره

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

اردیبهشت
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تعرفه خدمات آزمایشگاه تشخیص پزشکی 1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

بهمن
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت Vancomycin و Ca(Ionized)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

دی
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر تخفیف B.a.a.ch , U.a.a.ch ( HPLC )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

آذر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت و درصد تخفیف برخی از آزمایش‌ها

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٨

مهر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

مهر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

مهر
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت Anti Neuronal Ab (autoimmne encephalitis)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

شهریور
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

مرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت Jak-2 mutation(Exon 12)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

خرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

ویرایش جدید هزینه آزمایش های خارج از تعرفه 1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه آزمایش های خارج از تعرفه 1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

اردیبهشت
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

قیمت لام و بلوک پاتولوژی در سال 98

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

اسفند
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت Adams 13 Ab و Adams 13 Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه جدید آزمایش‌های متابولیک و ...

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

دی
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه کارت و کپسول UBT

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

آبان
1397

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت Urine organic acid و Orotic acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

مهر
1397