: امروز : دوشنبه ، 07 بهمن 1398 ساعت
آزمایش جدید

٢٠

مهر
1398

آزمایش جدید

آزمایش Zinc transporter 8 Ab

اطلاعیه

٠٧

مهر
1398

اطلاعیه

رعایت حجم نمونه‌های سم‌شناسی در مواد مخدر

اطلاعیه

٠٧

مرداد
1398

اطلاعیه

عدم نیاز تاریکی جهت Vitamin B12 و LDL cholestrol

اطلاعیه

٠١

مرداد
1398

اطلاعیه

مدت زمان نگهداری مستدات آزمایشگاه ارجاع دهنده

اطلاعیه

١٣

تیر
1398

اطلاعیه

تصحیح و یکسان سازی نام نمونه های آزمایشگاهی

اطلاعیه

١٢

خرداد
1398

اطلاعیه

تشخیص انواع عفونت‌های قارچی

اطلاعیه

٠٨

اردیبهشت
1398

اطلاعیه

نحوه ارسال نمونه جهت Hb Electrophoresis و HbA1C

اطلاعیه

٢٧

فروردین
1398

اطلاعیه

افزايش زمان جوابدهی آزمايش های PCR

اطلاعیه

٢١

فروردین
1398

اطلاعیه

آزمایش CA72-4

اطلاعیه

٢١

فروردین
1398

اطلاعیه

عدم پذیرش برخی آزمایش‌ها

اطلاعیه

٢٥

بهمن
1397

اطلاعیه

مقدار نمونه مورد نیاز جهت سم‌شناسی

اطلاعیه

٢١

بهمن
1397

اطلاعیه

شرایط ارسال Ca (Ionized)

آزمایش جدید

٢٥

آذر
1397

آزمایش جدید

آزمایش Vitamin C به روش HPLC

اطلاعیه

٣٠

مهر
1397

اطلاعیه

MS , Acylcarnitine profile و Urine organic acid

اطلاعیه

٣٠

مهر
1397

اطلاعیه

سیتولوژی روی مایعات بدن

اطلاعیه

٢٦

شهریور
1397

اطلاعیه

جوابدهی آزمایش های زیر به حالت عادی بازگشت

اطلاعیه

٢٠

شهریور
1397

اطلاعیه

کیت H.pylori Ag (stool)

اطلاعیه

١٢

شهریور
1397

اطلاعیه

١٢

شهریور
1397

اطلاعیه

نمونه Hb A1c

آزمایش جدید

٠٣

شهریور
1397

آزمایش جدید

راه‌اندازی آزمایش Cadmium