: امروز : جمعه ، 16 خرداد 1399 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/02/31 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV P24 Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/02/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/02/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/02/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/02/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thrombin Time

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/02/23 )

هزینه آزمایش های خارج از تعرفه 1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/02/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/02/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calcitonin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/02/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ASCA (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/02/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( 24 hrs )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/02/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش APCR-Leiden

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/02/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( Random )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/02/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/02/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/02/17 )

قیمت لام و بلوک پاتولوژی در سال 98

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/02/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/02/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B-cross laps

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/02/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

اطلاعیه ( 1398/02/08 )

نحوه ارسال نمونه جهت Hb Electrophoresis و HbA1C

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/02/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/02/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori Ag (stool)