: امروز : دوشنبه ، 24 مرداد 1401 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/31 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/31 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free PSA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/31 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Sm Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG,IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/28 )

هزینه آزمایش‌های ژنتیک در سال 1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PSA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ferritin

تغییر مقادیر طبیعی ازمایش HBSAg ( 1401/02/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشHBSAg

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti-ccp

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (Total: IgG/M/A)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

اطلاعیه ( 1401/02/25 )

آزمایش جدید Sperm Motility Index يا SMI

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free PSA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cystatin C

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/20 )

تعرفه تشخیص پزشکی 1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Acetylcholine Receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش(intact) PTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/10 )

تغییر تخفیف برخی آزمایش‌ها

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PTH (intact)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/10 )

تغییر تخفیف فنیل آلانین و تیروزین

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 15-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HCV Ab

اطلاعیه ( 1401/02/08 )

اطلاعیه آزمایش کاریوتایپ یا آزمایش‌های ژنتیکی قبل از تولد (PND)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Acetylcholine Receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 15-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori (IgA)

اطلاعیه ( 1401/02/06 )

اطلاعیه آزمایش‌های Translocation

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/06 )

تخفیف آزمایش‌های DHT, IGF-1, PTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش D-dimer

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش LH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/02/01 )

هزینه آزمایش‌های خاص برای بیماری‌های ژنتیکی سال 1401