: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
GHb ( A١c )
نام روش اندازه گیری
Imm.trub

نام های مشابه
A١C/A١b/HbA١a/HbA١/گليکوهموگلوبين/GHb/هموگلوبين هاي Fast