: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
lactate-csf
نام روش اندازه گیری
Photometric

نام های مشابه
LD، LDH/lactate-csf