: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
lactate-csf
نام روش اندازه گیری
Photometric

نام های مشابه
LD، LDH/lactate-csf