: امروز : سه شنبه ، 29 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Brucella cul.
نام روش اندازه گیری
هوازي

نام های مشابه
-