: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Lactate B.
نام روش اندازه گیری
Photometric

نام های مشابه
LD/ LDH/Lactate B/