: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Lactate B.
نام روش اندازه گیری
Photometric

نام های مشابه
LD/ LDH/Lactate B/