: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
B٢ Microglobulin
نام روش اندازه گیری
کمي لومينسانس

نام های مشابه
BMG