: امروز : سه شنبه ، 29 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
B٢ Microglobulin
نام روش اندازه گیری
کمي لومينسانس

نام های مشابه
BMG