: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
B٢ Microglobulin
نام روش اندازه گیری
کمي لومينسانس

نام های مشابه
BMG