: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
PAPP-A
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Pregnancy - Associated Protein A