: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
CA ١٩-٩(Fluid)
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
Cancer Antigen ١٩-٩ , Carbohydrate Antigen ١٩-٩ ,