: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
CA ١٩-٩(Fluid)
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
Cancer Antigen ١٩-٩ , Carbohydrate Antigen ١٩-٩ ,