: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
CA ١٩-٩
نام روش اندازه گیری
کليا

نام های مشابه
آنتي ژن کانسر ٩-١٩ ، آنتي ژن کربوهيدرات ٩-١٩