: امروز : شنبه ، 31 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
CA ١٩-٩
نام روش اندازه گیری
کليا

نام های مشابه
آنتي ژن کانسر ٩-١٩ ، آنتي ژن کربوهيدرات ٩-١٩