: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
CA ١٥-٣ (Fluid)
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
Cancer Antigen ١٥-٣, Mucin-Like Carcinoma-Associated Antigen, MUC-١