: امروز : یکشنبه ، 05 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
CA ١٥-٣ (Fluid)
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
Cancer Antigen ١٥-٣, Mucin-Like Carcinoma-Associated Antigen, MUC-١