: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
CA ١٥-٣
نام روش اندازه گیری
کليا

نام های مشابه
آنتي ژن کانسر ٣-١٥ ، آنتي ژن کربوهيدرات ٣-١٥ ، موسين اپي تليالي پلي مورفيک ، MUCI