: امروز : شنبه ، 31 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
CA-١٢٥ (fluid )
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
Cancer Antigen ١٢٥ , Carbohydrate Antigen ١٢٥