: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
CA-١٢٥ (fluid )
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
Cancer Antigen ١٢٥ , Carbohydrate Antigen ١٢٥