: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
CA١٢٥
نام روش اندازه گیری
کليه

نام های مشابه
آنتي ژن کانسر ١٢٥ ، آنتي ژن کربوهيدرات ١٢٥