: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
CA١٢٥
نام روش اندازه گیری
کليه

نام های مشابه
آنتي ژن کانسر ١٢٥ ، آنتي ژن کربوهيدرات ١٢٥