: امروز : یکشنبه ، 28 شهریور 1400 ساعتنام اختصاری آزمایش
BhCG -٢
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
hCG, Beta Subunit (Chorionic Gonad)- CG (Chorionic Gonadotropin) - Beta Human Chorionic Gonadotropin