: امروز : دوشنبه ، 20 مرداد 1399 ساعتنام اختصاری آزمایش
AFP (Amniotic fluid)
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
AFP - AFP Tumor Marker