: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
AFP (Amniotic fluid)
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
AFP - AFP Tumor Marker