: امروز : یکشنبه ، 29 دی 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
AFP (Amniotic fluid)
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
AFP - AFP Tumor Marker