: امروز : شنبه ، 02 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
AFP (Amniotic fluid)
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
AFP - AFP Tumor Marker