: امروز : دوشنبه ، 28 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Apo B
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
آپوليپوپروتئين B