: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Apo B
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
آپوليپوپروتئين B