: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Apo B
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
آپوليپوپروتئين B