: امروز : سه شنبه ، 29 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
GTT
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
GTT ، OGTT/تست تحمل گلوکز خوراکي