: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
GTT
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
GTT ، OGTT/تست تحمل گلوکز خوراکي