: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
AFP-Fluid
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
AFP - AFP Tumor Marker