: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
AFP-Fluid
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
AFP - AFP Tumor Marker