: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
AFP-Fluid
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
AFP - AFP Tumor Marker