: امروز : دوشنبه ، 04 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
CEA-Fluid
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
Carcinoembryonic Antigen - Embryonic Carcinoma Antigen