: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
CEA-Fluid
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
Carcinoembryonic Antigen - Embryonic Carcinoma Antigen