: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعت



نام اختصاری آزمایش
٥HIAA Ur.٢٤h
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
اندازه گيري کمي ٥-HIAA ادرار/٥hydroxyindoleacetic acid,guantitative,urine