: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
٥HIAA Ur.٢٤h
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
اندازه گيري کمي ٥-HIAA ادرار/٥hydroxyindoleacetic acid,guantitative,urine