: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
١٧ Ketosteroid
نام روش اندازه گیری
شيميايي ، رنگ سنجي

نام های مشابه
١٧ketosteroids,urine/١٧-ks-urine