: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
١٧ Ketosteroid
نام روش اندازه گیری
شيميايي ، رنگ سنجي

نام های مشابه
١٧ketosteroids,urine/١٧-ks-urine