: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Anti Insulin
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Insulin Antibody