: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Anti Insulin
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Insulin Antibody