: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
St.tryp.act.
نام روش اندازه گیری
شيميايي

نام های مشابه
stool trypsin and chymotrypsin