: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
St.tryp.act.
نام روش اندازه گیری
شيميايي

نام های مشابه
stool trypsin and chymotrypsin