: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
BhCG-T
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
hCG, Beta Subunit (Chorionic Gonad)- CG (Chorionic Gonadotropin) - Beta Human Chorionic Gonadotropin