: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
BhCG-T
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
hCG, Beta Subunit (Chorionic Gonad)- CG (Chorionic Gonadotropin) - Beta Human Chorionic Gonadotropin