: امروز : جمعه ، 29 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Estradiol
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
١٧ بتا/استراديول/E٢