: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Estriol (Free)
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
استريول آزاد/١٦-هيدروکسي استراديول/UE٣/استريول غير کونژوگه حاملگي/استروژن غيرکونژوگه سرم/