: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
١٧ OH Prog.
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
١٧ - آلفا هيدروکسين پروژسترون- ١٧-OHP