: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
١٧ OH Prog.
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
١٧ - آلفا هيدروکسين پروژسترون- ١٧-OHP