: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
١٧ OH Prog.
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
١٧ - آلفا هيدروکسين پروژسترون- ١٧-OHP