: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
FSH
نام روش اندازه گیری
کليا

نام های مشابه
فولي تروپين ، FSH/Follicle Stimulating Hormon