: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
MTHFR A١٢٩٨ C PCR
نام روش اندازه گیری
PCR

نام های مشابه
MTHFR A ١٢٩٨C mutation by PCR