: امروز : پنج شنبه ، 05 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
MTHFR A١٢٩٨ C PCR
نام روش اندازه گیری
PCR

نام های مشابه
MTHFR A ١٢٩٨C mutation by PCR