: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Jak-٢(V٦١٧F) PCR
نام روش اندازه گیری
Real time کيفي

نام های مشابه
-