: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Jak-٢(V٦١٧F) PCR
نام روش اندازه گیری
Real time کيفي

نام های مشابه
-