: امروز : یکشنبه ، 28 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
.HLA ABC
نام روش اندازه گیری
Cytotoxicity