: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
.HLA ABC
نام روش اندازه گیری
Cytotoxicity