: امروز : سه شنبه ، 29 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
.HLA ABC
نام روش اندازه گیری
Cytotoxicity