: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
UBT
نام روش اندازه گیری
with Carbon١٤

نام های مشابه
Urea Breath Test/Diagnostic