: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
UBT
نام روش اندازه گیری
with Carbon١٤

نام های مشابه
Urea Breath Test/Diagnostic