: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Anti Intrinsic Factor
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Anti-IF AB