: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Anti Intrinsic Factor
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Anti-IF AB