: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Anti Intrinsic Factor
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Anti-IF AB