: امروز : دوشنبه ، 28 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
HLA B٥١
نام روش اندازه گیری
PCR