: امروز : یکشنبه ، 28 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
HLA B٥١
نام روش اندازه گیری
PCR