: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
HLA B٥١
نام روش اندازه گیری
PCR