: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
.HLA B٣٥
نام روش اندازه گیری
PCR