: امروز : شنبه ، 02 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
.HLA B٣٥
نام روش اندازه گیری
PCR