: امروز : یکشنبه ، 01 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
.HLA B٧
نام روش اندازه گیری
PCR