: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
.HLA B٧
نام روش اندازه گیری
PCR